Návěstní soustava u ČSD (ČD)

V souvislosti s příspěvkem o návěstidlech zhotovených metodou 3D přesného tisku nás napadlo, že bychom se mohli problematice věnovat komplexněji. Naštěstí, všechno už bylo napsáno 🙂 . Všechno možná ne, ale to co potřebují vědět modeláři asi ano. Otázkou druhou je, že nás železniční modeláře rozdělují měřítka, takže to co prezentují weby věnující se např. „gigantickým“ a „pologigantickým“ měřítkům, nečtou pravidelně N-kaři. A opačně.

  V daném případě je asi opravdu zbytečné „opisovat“ a sestavovat „nový“ text z norem a z toho, co již bylo na internetu publikováno. Někdo má ale rád, když nemusí nic složitě hledat, probírat se „balastem“, prostě když je mu nějaké téma připraveno jak se říká pod nos. Ano, přesně to mám rád taky.  🙂

  V tomto textu tedy z úsporných důvodů odkážeme pouze na dva zdroje, které podle nás obsahují dostatek potřebných informací pro modeláře.

  Zaprvé, za povšimnutí stojí článek Bohouše Partyka na jeho webu Mašinky.infoZDE. V textu nazvaném Modelová železnice a návěstidla (z r. 2011) je velmi přehledně vysvětleno, co by mělo (mohlo) být postaveno na modelovém kolejišti a hlavně kde potřebné informace o návěstidlech získat.

  Za druhé, podle našeho názoru naprosto dokonalý přehled tématiky vývoje návěstidel ČSD včetně bohatého grafického doplnění sestavil Tomáš Lajbl a v seriálu několika příspěvků přinesl web Vlaky-vláčky-modely ZDE. S ohledem na autorská práva publikované texty nekopírujeme na náš web, ale přinášíme přehledně odkazy na jednotlivé články cit. webu, uvádíme osnovu a nejdůležitější myšlenky, přebíráme i funkční odkazy (linky), a samozřejmě odkazujeme na autorem použitou a doporučenou literaturu. 

  Současně ale dodáváme, že kromě námi zmíněných autorů se problematice návěstidel věnovala celá řada dalších autorů. Je jen na čtenáři, do jaké hloubky chce problematiku studovat.

  Přesto ještě doporučujeme věnovat pozornost velmi dobré a přehledné prezentaci Fakulty dopravní ČVUT v PowerPointu s názvem „Návěstidla a návěsti – D1 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy“ ZDE.

  Doplňování původního textu o další odkazy zřejmě nebude mít hned tak konec. Honza Plutnar doporučuje odkázat na další dva weby, odkud mj. čerpal moudra při vývoji svých návěstidel vyrobených metodou přesného 3D tisku: 

  • web Josefa Němečka www.navestidla.cz – ZDE
  • slovenský web www.vlaky.net – ZDE

 

   *      *     *

1. Vývoj návěstidel ČSD – část I. (1918 – 1939)
(In: http://vlaky.bestsite.cz/zeleznice/vyvoj-navestidel-csd-cast-i-1918-1939-2-1.htm)

Cit.: „Československé státní dráhy (ČSD) převzaly po svém vzniku v roce 1918 návěstní techniku po císařsko-královských státních drahách rakouských, K.K.St.B.“

Díl 1. obsahuje následující kapitoly:

Mechanická návěstidla
Mechanická seřaďovací návěstidla
Mechanické předvěsti
Směrová návěstní soustava
Význam barev návěstních světel (noční znaky)
Systémy osvětlování návěstidel
Ovládání mechanických návěstidel
Distanční návěstidla
Zvoncová návěstidla
První světelná návěstidla

.

2. Vývoj návěstidel ČSD – část II. (1939 – 1946)
(In: http://vlaky.bestsite.cz/zeleznice/vyvoj-navestidel-csd-cast-ii-1939-1960-2-2.htm)

Díl 2. obsahuje následující kapitoly:

Protektorátní dráhy Čech a Moravy
Cit.: „1.11.1939 vstoupil v platnost nový Návěštní předpis D1.“
Kombinované návěstidlo
Spádovištní návěstidla
Kmitavé bílé světlo pro návěsti dovolující jízdu
Znamení „Označení místa k zastavení vlaku v osobní zastávce“ (dnes „Konec nástupiště“)

Cit.: „Nejpodstatnějšími změnami se staly:
• zavedení žlutého světla pro návěsti vyžadující jízdu sníženou rychlostí
• zavedení zeleného světla pro návěst „volno“
• barevné označení předvěstních terčů se změnilo ze zelené na žlutou barvu, předvěstní upozorňovadlo ze zelenobílé na černobílou
• kmitavá světla pro návěst „Volno“ byla opět zrušena“

Cit.: „Definitivní sjednocení návěštění protektorátních a říšských drah přinesl nový (v okupačním duchu dvojjazyčný) Železniční návěstní řád (Eisenbahn Signalordnung) a Návěstní předpisy (Signalvorschriften), které vstoupily v platnost 1. dubna 1944, aby byly již 1. 7. 1944 novelizovány.“

.

3. Vývoj návěstidel ČSD – část III. (1946-1962)
(In: http://vlaky.bestsite.cz/zeleznice/vyvoj-navestidel-csd-cast-iii-1946-1962-2-17.htm)

Díl 3. obsahuje následující kapitoly:

Poválečná obnova (1946-1954)
Cit.: „K 1.10.1946 vstoupily v platnost první poválečné návěstní předpisy, tentokrát ve verzích D1-č (pro Čechy a Moravu) a D1-s (pro Slovensko), lišící se nejen jazykem, ale též návěstmi.“

Mezidobí (1954-1962)
Návěstní předpisy z roku 1954
Úpravy mechanických návěstidel
Světelná návěstidla vzoru SSSR
Návěstní soustava světelných návěstidel (1954-1962)

.

4. Vývoj návěstidel ČSD – část IV. (1962-1990)
(In: http://vlaky.bestsite.cz/zeleznice/vyvoj-navestidel-csd-cast-iv-1962-1990-2-3.htm)

Rychlostní návěstní soustava
Změny v návěstním předpisu D1/1960
Světelná návěstidla AŽD vz. 65
Světelná návěstidla AŽD70
Doplnění návěstí rychlostní návěstní soustavy

.

5. Vývoj návěstidel ČSD – část V. (výhybky a výhybková návěstidla)
(In: http://vlaky.bestsite.cz/zeleznice/vyvoj-navestidel-csd-cast-iv-vyhybky-a-vyhybkova-navestidla-2-9.htm)

I. Typy výhybek
II. Výměnová návěstidla
III. Přestavování a zabezpečení výhybek
Ruční stavění výhybek a klíčové zabezpečení
Tabule pro zavěšování klíčů
Ústřední zámek
Mechanické stavědlo
Elektromechanické zabezpečovací zařízení
Výhybky s elektromotorickými přestavníky
Elektrodynamické zabezpečovací zařízení
Reléové zabezpečovací zařízení
Výhybky se samovratnými přestavníky
Stupně zabezpečení výhybek

.

6. Rychlostní návěstní soustava
(In: http://vlaky.bestsite.cz/zeleznice/rychlostni-navestni-soustava-2-4.htm)

Rychlostní návěstní soustava v modelu

.

Použitá literatura a prameny:
• Engler Marko, Ing.: Světelná návěstidla na ČSD, časopis Reportér, ročník 2010, číslo 1, 2 a 3, AŽD Praha
• Hons Josef: Zelená, nasedat!, Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1958
• Kol. autorů: Nové návěstní a dopravní předpisy v otázkách a odpovědích, Hradec králové 1946
• Kotnauer Luboš, Ing., Maruna Zdeněk, Ing.: Železniční modelářství, I. díl – Železniční stavby, publikace 4321, Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1966
• Kroča Petr, JERID: Železniční návěsti 1, Historie a vývoj návěstí, JERID 1998
• Martínek Jiří: Mechanická návěstidla mezi lety 1918-1939 (1), Z historie návěstění u ČSD, Svět železnice č.21 (únor 2007)
• Martínek Jiří: Mechanická návěstidla mezi lety 1918-1939 (2), Z historie návěstění u ČSD, Svět železnice č.22 (březen 2007)
• Signalvorschriften (1913), Buch- und Kunstdruckerei „Steyermühl in Wien“, Wien, 1913
• Česko-slovenské státní dráhy: Předpis čís. XXII – Návěštní předpisy, 1920
• Ministerstvo dopravy: Návěštní předpisy D1, Tiskem Dr. Emila Grégra a syna v Praze, 1939
• Protektorátní dráhy Čech a Moravy: Dodatek k železničnímu návěstnímu řádu, Tiskárna Dr. Ed. Grégr a syn, Praha 1943
• Ministerstvo dopravy: Návěstní předpisy D1-č (1946), Cíl a.s., závod tiskařský a vydavatelský, Praha 1946
• Ministerstvo dopravy: Návestné predpisy D1-s (1946), Lev knihtl., Ružomberok, 1946
• Ministerstvo dopravy: Návěstní předpisy (1954), Dopravní nakladatelství, 1954
• Ministerstvo dopravy: Návěstní předpisy (1960), Dopravní nakladatelství, 1960
• Zaoral Zdeněk, Žemlička Otakar: Železniční modelář. Vydala Česká ústřední rada PO SSM v nakladatelství Mladá fronta. Publikace číslo 4293. Edice Odznaky odbornosti, sv. 24. Vydání první, Praha 1981
• Zuska Vladimír: Návěstidla na modelovém kolejišti, Nakladatelství dopravy a spojů, Praha
• Zuska Vladimír: Modely železnice v terénu, publikace 6084, Nakladatelství dopravy a spojů, I. vydání, Praha 1988
• Zuska Vladimír: 100 let železnic na Rakovnicku

.

Obrázek v perexu In: Vlaky.net; Aktualizace 22. 1. 2020

.

 

Rubrika: ZNÁŠ TO?

Vložit komentář

Text komentáře: