Výpočet přechodnice

Bylo by nošením dříví do lesa tvrdit, že modelařina je směsicí řady řemesel, znalostí a dovedností. Stejně tak mi nejspíš pamětníci dají zapravdu, že doba analogová nestála tak výrazně na znalosti elektrotechniky, jako současná éra digitální. Myslím si, že z mnohých dalších odborností vyučovaných na středních školách (bez nároku na přesnost a komplexnost výčtu) je pro modelařinu jistě užitečná též geometrie a deskriptiva. K publikování na webu HV mi byl nabídnut příspěvek s ojedinělým tématem – jak vypočítat přechodnici -, který se může hodit. Tak či onak nikoho nenutím dočíst jej do konce. (red. hlav)

Kubická parabola

  Přechodnice je úsek trati mezi přímou a kruhovým obloukem. Úkolem přechodnice je plynulý nárůst bočního odstředivého zrychlení z nuly z přímé do maximálního v kruhovém oblouku. V praxi se používají různé druhy přechodnic. Velmi oblíbenou a na železnici používanou přechodnicí je kubická parabola. Její výhodou je jednoduchý výpočet a používání kartézkých souřadnic při vytyčování přechodnice v terénu.

  Na kolejišti lze použitím přechodnic zlepšit jeho modelovost. Při použití flexi kolejiva se využití přechodnic přímo nabízí. Některé programy pro návrh schematu kolejiště použití přechodnice podporují, např. XTrackCAD.

prechodnice3

 

  Ti co používají jiné programy, papír a tužku, nebo se nechtějí nechat omezovat parametry přednastavenými programem, si mohou přechodnice bez velké námahy vypočítat sami.

.

Přímá – oblouk

prechodnice1

Souřadnice kubické přechodnice se vypočítají podle vztahu:

vzorec1

kde
y – y souřadnice přechodnice
γ – opravný součinitel, pro malé úhly odbočení nebo modelové železnice je možné zanedbat, v přechodnicích XTrackCAD se s opravným součinitelem nepočítá
x – x souřadnice přechodnice
R – poloměr oblouku
lp – délka přechodnice (v přímém směru)
λ – úhel tečny oblouku v místě napojení přechodnice na kruhový oblouk, maximální povolený úhel je 24° 5′ 41″

Opravný součinitel:

vzorec2

Souřadnice koncového bodu přechodnice:

vzorec3

Úhel tečny v koncovém bodu přechodnice:

vzorec4

Odsazení kružnicového oblouku:

vzorec5

Výše uvedené vztahy nejsou pro projektování příliš vhodné. Většinou známe R poloměr oblouku a volitelně si zadáme do jakého úhlu λ zakřivíme přechodnici. Potom po krátké úpravě dostaneme vztah pro výpočet délky přechodnice v přímém směru:

vzorec6

V přiloženém souboru prechodnice1.ods jsou připravené vzorce pro výpočet parametrů a souřadnic přechodnice. V tabulce se vyplňují pouze podbarvené buňky a ostatní hodnoty se automaticky dopočítají. Pro ilustraci jsou v tabulce uvedeny základní parametry přechodnice pro poloměr oblouku 543 mm a zakřivení 4° – 24°.

 R

λ°

 rad

lp

 k

m

 543

 4

0,070

75,756

1,766

0,443

 543

 8

 0,140

 151,142

 7,081

 1,796

 543

 12

 0,209

 225,792

 15,998

 4,132

 543

 16

 0,279

 299,342

 28,612

 7,577

 543

 20

 0,349

 371,434

 45,064

 12,317

 543

 24

 0,419

 441,716

 65,555

 18,610

.

Oblouk – protioblouk

  Při konstrukci přechodnice mezi přímou a obloukem je situace poměrně jednoduchá. Trochu složitější situace nastane v případě konstrukce přechodnic mezi dva protioblouky. Se znalostí geometrie střední školy to ale také není nic složitého.

  Na obrázku jsou modře vyznačeny dva kruhové oblouky. Čárkovanou čarou je vyznačen kruhový oblouk zvětšený o odsazení m. Spojnice středů oblouků svírá s osou x úhel α. Úsečka a je spojnice středů kružnic a skládá se z přiléhajících úseků a1 a a2. Úsečka b je tečnou dvou kružnic R1+m1 a R2+m2 a skládá se z přiléhajících úseků b1 a b2. Úsek mezi přechodnicemi je přímý úsek tratě. Úhel β je úhel mezi spojnicemi středů oblouků a přímou tratě.

prechodnice2

Kruhové oblouky mají souřadnice:

[x1, y1] – střed kružnice S1 s poloměrem R1

[x2, y2] – střed kružnice S2 s poloměrem R2

Pro výpočet přechodnic odvodíme následující vztahy:

Úhel spojnice středů kružnic:

vzorec7

Vzdálenost středů kružnic:

vzorec8

  Výpočet úseků a1 a a2:

vzorec9

vzorec10

Po krátké úpravě:

vzorec11

vzorec12

Úhel β mezi spojnicí středů kružnic a přímé (tečny):

vzorec13

Délka úseků přímé b1 a b2:

vzorec14

vzorec15

Úhel δ mezi tečnou a osou x:

 vzorec16

 Souřadnice tečny kružnice S1:

vzorec17

vzorec18

Souřadnice tečny kružnice S2:

vzorec19

vzorec20

Souřadnice začátku přechodnice 1:

vzorec22vzorec21

Souřadnice začátku přechodnice 2:

vzorec23

vzorec24

Souřadnice konce přechodnice 1:

vzorec25

vzorec26

Souřadnice konce přechodnice 2:

vzorec27

vzorec28

 

  U všech součtů ve výrazech (včetně výrazů v závorkách) pro výpočet δ, T, Z a K je třeba příslušně upravit znaménka +/– podle vzájemné polohy kružnic S1 a S2, jejich poloměrů a velikosti úhlů α, β a δ. Vzorce jsou uloženy v souboru prechodnice2.ods. Tabulka pro výpočet je velmi jednoduchá a nedělá žádné kontroly. Kromě výše uvedené změny znamének, je při použití tabulky potřeba hlídat mezní hodnoty. Maximální úhel odbočení přechodnice nesmí být větší než 24° 5′ 41″. Vzdálenost bodů T1 a T2 musí být větší než je součet polovin délek obou přechodnic lp1 a lp2 – hodnota pole kontrola B25 musí být kladná. Pro rychlou vizuální kontrolu správnosti výpočtu jsou do XY grafu vyneseny kontrolní body trasy S, T, Z a K. Vzdálenost bodů jedné přechodnice Z – T a T – K ve směru v přímé musí být stejná – bod T leží v lp/2.

Odkazované soubory

prechodnice1.ods – ZDE

prechodnice2.ods – ZDE

(Poznámka autora: Soubory ODT, ODS,… jsou soubory formátu OpenDocument http://cs.wikipedia.org/wiki/OpenDocument a je možné jej otvírat v programech LibreOffice http://www.libreoffice.org/ (doporučeno) nebo OpenOffice http://www.openoffice.org/ (a mnohých dalších méně známých), které jsou zdarma. Nejsou tedy určeny pro přímé otevírání v prohlížeči. Napřed je třeba je stáhnout na lokální disk (se zachováním přípony .ods) a potom příslušným programem otevřít.)

Vytvořeno 22. 2. 2015

ZDROJ: https://sites.google.com/site/sidloweb/xtrackcad/prechodnice

 

Rubrika: Kolejiště, STAVBY, VARIO, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: