Radiální štětinové kotouče od firmy 3M™

Už mnoho let jsou na trhu radiální štětinové brousící a leštící kotouče, se kterými přišla americká firma 3M1). Jsou vyráběné v různých velikostech (průměrech), provedeních, zrnitosti a tvrdosti. Postupem doby byly vyvinuty i další tvary štětinových kotoučů. Pro jejich vynikající užitné vlastnosti se staly značně populární jak v profesionální (zejm. strojírenské) výrobě, tak v nejrůznější speciální rukodělné výrobě (zlatnictví a šperkařství), ale také u laiků provozujících různé hobby.

  Patentované radiální štětinové kotouče 3M™ 2) jsou na našem trhu k dispozici, ale zdá se, že pokud jde o používání nejmenších modelů kotoučků, vědí o nich jen někteří řemeslníci (např. zlatníci či hodináři). Troufám si po vlastní zkušenosti tvrdit, že mezi modeláři příliš rozšířené nejsou. Přispívá k tomu možná málo odborných informací o nich a s tím související popularizace. Na vině menšího masového rozšíření je možná také i jejich relativně vyšší pořizovací cena. Avšak při vědomí, že štětinové kotouče 3M™ nejsou tzv. „na jedno použití“, ale naopak se jedná o nástroj s dlouhou životností, je investice do nich rozumná.
  Brusná zrna obsažená přímo v materiálu, ze kterého jsou štětiny vyrobeny (Cubitron™  3) – viz dále), jsou díky pružnosti štětin neustále jemně a konstantně přitlačovaná k obráběnému povrchu výrobku. Díky otevřené konstrukci kotoučků je zabráněno ucpávání aktivní plochy odbroušeným materiálem (okujemi a nečistotami), čímž je zajištěn konstantní výkon broušení či leštění. Navíc, pružné štětinky dotýkající se materiálu jej sice opracovávají, ale bez změny jeho tvaru. Nehrozí tak jeho poškození (probroušení).
  Smyslem této stati proto je

a) shrnout poznatky o principech broušení a konstrukci brusných nástrojů
b) přiblížit některé méně známé informace o radiálních štětinových kotoučích 3M™.

Radiální štětinové koučky 3M™ nabízíme v N-šopíku.


A. Několik slov o brusivu a principech broušení 4)

  Každý brusný nástroj se skládá z brusných zrn, pojiva a pórů a podobá se sedimentárním horninám. Brusná zrna se připravují z minerálů, nebo se vyrábějí synteticky. Pojivo je obvykle tvořeno syntetickou pryskyřicí či materiály na bázi kaučuku, případně se podobá metamorfované hornině, jde-li o pojivo keramické či anorganické.

1. Brusivo

  Brusivem je materiál, který vykazuje stejnou nebo větší tvrdost než opracovávaný objekt a je odolný vůči teplotě i chemickým reakcím. Brusivo musí být dostatečně houževnaté, aby odolávalo mechanické destrukci. Používá se v podobě brusných zrn volných (brusné prášky, pasty), nebo ve formě brusných nástrojů (nejčastěji brusný kotouč, nebo segment s kovovým, keramickým, skelným, případně organickým pojivem).

2. Parametry, které definují kvalitu brusného nástroje jsou:

a) druh brusiva,
b) druh pojiva,
c) zrnitost (velikost) brusiva,
d) tvar brusných zrn,
e) tvrdost nástroje, což je odolnost proti mechanickému vylomení brusného zrna z kotouče,
f) struktura nástroje, vyjádřená objemem pórů nebo objemem použitých brusných zrn.

3. Druhy brusiva (abraziva)

  Nejtvrdším brusivem je diamant a nejměkčím křemen. V minulosti byl brusivem křemenný písek, granát a smirek (přírodní horniny), ke kterým přibyl časem ještě diamantový prach. Během průmyslové revoluce v 18. a 19. století – v návaznosti na požadavky rozvíjející se techniky – se podařila syntéza tvrdých látek, a ty (společně s několika klasickými přírodními surovinami) dodnes reprezentují používané druhy brusiva.
  V praxi se osvědčil např. Silicium karbid (carborundum), který byl poprvé syntetizován v roce 1892. Průmyslový karbid křemíku se vyrábí v elektrických odporových pecích. Výchozí surovinou je křemenný písek a uhlíkaté suroviny na bázi petrolkoksu. Vlastnosti brusných zrn (velikost, tvar, tvrdost atd.) jsou ovlivňovány jednak složením a strukturou produktů tavby, jednak technologií jejich výroby (způsobem drcení a mletí suroviny, tříděním zrnitostní a dalšími následnými úpravami). Mikroskopická zrna (pro výrobu jemných brusných materiálů) se získávají dalším opakovaným přemletím, praním a tříděním. Vlastnosti brusného zrna definovala již zrušená norma ČSN 224012.
  Carborundum ale není jediný materiál používaný jako abrazivo. Do značně široké škály těchto materiálů patří např. umělý korund (oxid hlinitý Al2O2), který se vyrábí tavením bauxitu v elektrické obloukové peci, pak se drtí a třídí. Slouží k broušení oceli, lité oceli, temperované litiny nebo tvrdých bronzů. Dále karbid křemíku (SiC) vyráběný z křemičitého písku smíchaného s koksem v obloukové peci. Nebo karbid boru (B4C) rovněž vyráběný v elektrických pecích z kyseliny borité a uhlíku, který se používá k broušení litiny, mědi, měkkého bronzu, lehkých slitin, slinutých karbidů, keramických materiálů, skla či kamene. Konečně lze vzpomenout kubický nitrid boru (N2B3), používaný k broušení kalených ocelí, rychlořezných ocelí, litin, diamantů (přírodních i umělých), k broušení keramiky, skla, či titanových slitin.5)

4. Značení brusných nástrojů

  Každý výrobce používá různé číselné kódy pro označení svých výrobků (brousících kotoučů, papírů, pláten aj.). Číselné kódy jsou zpravidla doplněné i barevnou škálou. V čísle je zakódován např. typ brousícího kotouče, rozměr, materiál brusiva, velikost zrna, tvrdost, struktura, pojivo a maximální dovolená obvodová rychlost. Neexistuje ale jednotnost v tomto označování. 

5. Nepřehlédnutelné pro praxi!

  Pro praktickou aplikaci je velmi důležitým parametrem brusiva, resp. brusných nástrojů, zrnitost brusiva (velikost zrna). Kdo někdy v ruce držel „obyčejný“ brusný papír ví, že hrubší zrno ubírá víc materiálu, ale kvalita opracovávaného povrchu je horší, brusným papírem s jemným zrnem lze naopak docílit kvalitní povrch.
  Podle již zrušené normy ČSN ISO 5256) je zrnitost brusiva dána číslem, které odpovídá počtu ok síta na délku 1 palce (25,4mm). Zrno musí sítem propadnout. Přitom se rozlišuje: 
• hrubá zrnitost = číselné označení 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24
• střední zrnitost = 30, 36, 40, 46, 54, 60
• jemná zrnitost = 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180
• velmi jemná zrnitost = 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200

Jinými slovy, zrnitost brusiva fakticky vyjadřuje velikost brusného zrna, takže zrnitost 40 představuje de facto 1/40 palce.7)

Poznámky:

  V současnosti se vyrábějí a v praxi jsou aplikovány brusné materiály s výrazně menší velikostí brusných zrn, než je uvedeno ve výše cit. tabulce ze zrušené normy (dokonce už v úrovni jednotek mikronů), tedy s větším číslem označujícím zrnitost.
  Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že zrnitost 400 znamená, že jedno brusné zrníčko má „průměr“8 ) 63 μm (mikronů), 1200 znamená cca 21 μm, číslo 4000 by znamenalo velikost 6,35 μm a naopak brusivo s velikostí jednoho zrnka 1 mikron by muselo být vyjádřeno číslem 25 000.
  Na závěr této stručné exkurze do teorie broušení zmíním ještě parametr označovaný jako tvrdost kotouče. Tvrdostí kotouče se  rozumí jeho odolnost proti vylomení (vydrolení) zrn při broušení. Je dána druhem pojiva. Stupně tvrdosti se vyjadřují písmeny od A do Z: měkké – I, J, K, střední – L, M, N, O, P, Q, tvrdé – R, S, T. Pojivo spojuje zrna brusiva a tím pádem určuje tvrdost kotouče. Pojivo může být keramické (značeno V), pryžové (R), ze syntetické pryskyřice (B), šelakové (E), magnezitové (Mg), kovové (bronz) aj.9)

6. Broušení

  Broušení je v odborné literatuře definováno jak dokončovací metoda obrábění rovinných, válcových nebo tvarových vnějších i vnitřních ploch nástrojem, jehož břity jsou tvořeny zrny tvrdých materiálů navzájem spojených vhodným pojivem.
  Broušením se dociluje vysoká přesnost a jakost obráběného povrchu, lze tak opracovávat materiály s vysokou pevností a tvrdostí (kalené oceli, keramika). Fyzikální podstata broušení je podobná frézování s tím rozdílem, že každé zrno brusiva má jiný geometrický tvar. Mezi zrny a pojivem se vyskytují póry (volná místa), která mají několik účelů (chlazení, „odkládání“ opracovaného materiálu aj.). Oproti zmiňovanému frézování je velkou výhodou broušení, že v záběru je velké množství zrn – de facto břitů -, přičemž z materiálu odebírané třísky jsou velice malých průřezů (0,0001 – 0,002 mm2).
  Nejčastějšími brousícími pohyby jsou pohyb rotační a plošný. Podle toho jsou též konstruované brousící prostředky (nástroje). Brousící kotouče (nebo brousící tělíska různých tvarů), které mají zrna brusiva adjustována ve vhodném pojivu, jsou konstruované na velké řezné rychlosti (až 100 m/s), při kterých se z materiálu oddělují třísky mající vysokou teplotu (800 – 1200° C), což způsobuje značený ohřev obráběné plochy.
  U brusných kotoučů dochází k jevu, kterému se říká samoostření. Při broušení samozřejmě dochází k postupnému otupování zrn, ale současně k vylamování opotřebených zrn, čímž dochází k odkrytí ostrých zrn.

7. Jaký brusný nástroj vybrat?

  Jen pro přirovnání uvádím tabulku (tab. 1) převzatou z internetu. Je již uvedeno, že jak brusné papíry nebo plátna, tak i brusné nástroje jsou označeny tzv. číslem zrnitosti (P) Následující tab. 110) usnadní orientaci při rozhodování, jakou hrubost (zrnitost) brusného materiálu zvolit pro různé úkony:

Tab. 1 – Závislost zrnitosti brusného materiálu a použití brusného nástroje

Zrnitost P 40 60 80 100 120 150 180 240 320
Odstraňování nátěrů, rzi x x              
Obrušování hran   x x            
Obroušení tenké vrstvy      x x          
Hrubé broušení dřeva     x x x        
Broušení pod nátěr         x x      
Jemné broušení         x x x    
Přebroušení laku             x x x

  Jiný zdroj11) doporučuje používat jednotlivé druhy brusných papíru následovně:
• hrubé broušení: zrnitost 6 – 30
• střední broušení: zrnitost 36 – 80
• jemné broušení: zrnitost 100 – 180
• nejjemnější broušení: zrnitost 220 – 1 000
• nejběžnější zrnitosti na dřevo a barvu jsou 60, 80, 100, 120, 180 a 240.

  Samozřejmě, pro modelářské potřeby se používají daleko jemnější brusné materiály (papíry, tyčinky, rotační nástroje, brusné pasty aj.), zvláště pak pro přípravu povrchu před kytováním a stříkáním barvy. Nejhrubší brusné papíry či brousící pasty mívají hodnotu od 400 do 1200, ale běžně se používají papíry zrnitosti 2500 až 4000, přičemž broušení s těmito jemnými papíry se provádí pod vodou kvůli lepšímu odvádění uvolněného abraziva a odbroušeného materiálu. 
  Uvedenou tabulku (tab. 1) uvádím hlavně pro porovnání údajů o hrubosti (zrnitosti) rotačních štětinových kotoučů 3M™. Ve firemních materiálech 3M je velmi podrobně uvedeno, jaké druhy kotoučků se doporučuje použít na ten který materiál s požadovaným výsledkem kvality opracovávané plochy a jaké použít otáčky (viz dále).


B. Unikátní typ brusných nástrojů – radiální štětinové kotouče od firmy 3M™

1. Popis

  Radiální štětinové kotouče od firmy 3M™ (v originále označované 3M™ Radial Bristle Brush) jsou vskutku unikátním typem brusiva. V mnohém předčily všechny dosud používané ruční i strojní obráběcí brusné pomůcky a nástroje, standardním brusným papírem počínaje a například tvarovými diamantovými kotouči konče. Dá se říct, že štětinové kotoučky 3M™ jsou lepší než brusný papír, matovací kolečka nebo jiné typy pískovacích nebo brusných kotoučů a kartáčů.
  Jejich aplikace vyžaduje rotační motorický pohon s otáčkami okolo 8 000 – 15 000 ot/min. (ale i více, samozřejmě i méně). Při používání kotoučků není nezbytné pracovat s maximální dovolenou rychlostí otáček. Otáčky se volí podle opracovávaného materiálu, složitosti povrchu a také zručnosti uživatele. V praxi je tento údaj velmi flexibilní.
  Kotoučky se upínají buď do ručního nářadí typu vrtací frézky, nebo do stacionárních strojů.
  Dále uvedené se týká štětinového kotoučku 3M™, který má průměr ¾“, tj. cca 19 mm. Kotoučky jsou vyrobené ze speciálního plastu nesoucí obchodní označení Cubritron™. Kotouček má tloušťku 0,54 mm. Cubitron™ de facto současně plní funkci pojiva, ve kterém jsou už při výrobě rozplynutá abrasivní zrníčka. Z dostupných informací lze pouze zjistit, že Cubitron™ je směsí keramického minerálu a zrníček oxidu hlinitého.12) Asi třetinu průměru kotouče zabírá plný střed se středovým otvorem o průměru 1,6 mm pro uchycení kotouče v mandrele13). Ze středového kroužku kotoučku vyčnívá 30 štětin, které se ve dvou řadách překrývají tak, že štětiny mírně vybočují. Štětiny jsou stočeny po směru otáčení nástroje a mají rádius cca 15 mm. Štětiny samotné jsou velmi ohebné, což je dáno pružností materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.
  Ohebnost štětin je hlavní významnou vlastností tohoto nástroje, protože se snadno dostanou do těžko přístupných, nepravidelných, zahnutých i rovných míst broušeného či leštěného výrobku.
  Při použití těchto kotoučků není třeba přidávat jakékoliv brusné či leštící pasty.

2. Aplikace štětinových kotoučků 3M™

  Tento typ brusných nástrojů se hodí pro úpravu nejrůznějších výrobků. Dají se s nimi čistit plochy od barvy, zarezivělé závity, umožňují jemné odhrotování, předleštění a leštění, snadno se s nimi zabrušují pájené spoje, slouží pro povrchové čištění a bezpočet jiných aplikací.
  Ve firemních prospektech a informačních článcích se uvádí různé intervaly doporučených otáček hnacího motorku. Obvykle se píše o 8 – 15 tis. ot/min. Vedle toho se ale uvádějí i doporučené provozní rychlosti pro specifické aplikace. Tabulku přebírám z cit. literatury:

3. Doporučené maximální provozní rychlosti kotoučků při různých činnostech

Tab. 2

  Stupeň Rozsah rychlosti
(ot/min)
Šperky    
leštění 1 a 6 μm 3000 – 4000
dokončování 400 1750 – 3400
texturování   120 nebo 220 1750 – 3400
broušení 220 nebo 400 1750 – 3400
Průmyslové aplikace    
čištění 80, 120 nebo 220 1750 – 4000
jemné odjehlování 80 1750 – 4000
dokončování 220 nebo 400 1750 – 4000
broušení svarů  80 nebo 120 1750 – 4000
Autoopravárenství    
čištění  zarezlých součástí  120 nebo 220 1750 – 4000
vyčištění světel 220 nebo 400 1750 – 4000
odhrotování svárů 80 1750 – 4000
Dřevo    
broušení    80 nebo 120 1000 – 1500
čistění  120 nebo 220 1000 – 1500
zabroušení škrábanců 80 nebo 120 1000 – 1500
Lékařské nástroje     
leštění 120 do 1 μm 1750 – 4000
broušení 120 nebo 220 1750 – 4000
pasování dvoudílných nástrojů 80 nebo 120 1750 – 4000
Stavební kování    
čistění  120 do 400 1750 – 3400
dokončování 120 do 400 1750 – 3400
leštění 400 – 1 μm 1750 – 3400

  S radiálními štětinovými kotouči lze opracovávat vlastně jakýkoliv materiál a je jen otázkou praxe, jaký bude výsledek. Jak je uvedeno, hodí se na dřevo (všechny druhy), plasty (měkké i tvrdé), barevné, lehké a drahé kovy, ocel, litinu aj.
  Například řezbáři ocení snadné odstranění drobného „chmíří“, aniž by se poškodil jakýkoliv detail na výrobku. V dentálních laboratořích jsou tyto disky excelentní na čištění, předleštění a leštění kovů a pryskyřic. Zvláště účinné jsou na těžko leštitelné materiály, jakým je např. titan. Hrubší kotouče mohou být použity k řezání, broušení a tvarování, zatímco jemnější kotouče budou povrch vyhlazovat a leštit. Není bez významu, že díky Cubitronu se z těchto kotoučů stává téměř nezničitelný pomocník.
  Doufám že nemusím příliš zdůrazňovat, že štětinové kotoučky 3M™ najdou uplatnění i v modelářských dílnách.

4. Hrubost štětinových kotoučků 3M™

  Hrubost (přesněji zrnitost brusiva) štětinových kotoučů 3M™ je dána samotným materiálem Cubitron™. Jak bylo uvedeno, sám materiál obsahuje různé velkosti zrníček abraziva.
  Výrobce vyřešil odlišování zrnitosti jednotlivých druhů kotoučků barvou. Je ovšem zajímavé (usuzuji tak z vlastního poznání), že ačkoliv uživatelé vnímají škálu barevných odstínů, obvykle jen málokdo si pamatuje řadu podle zrnitosti, kterou jednotlivé barvy představují. Zřejmě proto se na obalech kotoučků, v jejich datových listech či v propagačních materiálech současně uvádí i číselné hodnoty zrnitosti. Nicméně, i tyto údaje jsou částečně matoucí, protože se zde prolínají „smluvní“ čísla zrnitosti (viz výše) s reálnou velikostí brusných zrn.

5. Základní řady štětinových kotoučků 3M™

  Základní řadu štětinových kotoučků 3M™ podle zrnitosti (u velikostí 1“, ¾“ a nejmenších 9/16“) vyjadřuje tab. 3; kotoučky jsou seřazeny od nejhrubšího brousícího kotoučku po nejjemnější leštící:

Tab. 3

horní levá buňka Stupeň (zrnitost)   
žlutá 80
bílá 120
červená 220
modrá 400
růžová (pemza) 1200
oranžová (též broskvová) 6 μm (resp. 3000)
světle zelená 1 μm (resp. 14000)

Poznámky:

a) barvy žlutá, bílá, červená a modrá představují brousící kotoučky, barvy oranžová (též broskvová) a světle zelená pak leštící;
b) označení pemza je v této řadě trošku netradiční. Podle dostupných referencí (Advantage-lt)14) se jedná o jakýsi předěl mezi „hrubostí“ brousících a leštících kotoučků. Pemza je ve skutečnosti zvláštní vyvřelina15), která je v daném případě zřejmě použita jen jako příměr; tento kotouček má barvu růžovou
c) jak je z tabulky patrné, u brousících kotoučků se používá „tradiční“ označení zrnitosti číslem, které znamená počet ok na sítu na vzdálenosti 1 palce (tj. 25,4 mm); to znamená, že zrníčka, která propadnou 80 oky/palec mají velikost 0,317 mm, 120 = 0,211 mm, 220 = 0,115 mm, 400 = 0,0635 mm atd.;
d) leštící kotoučky jsou označeny údajem o faktické velikostí brusného zrna – oranžový má brusná zrníčka veliká cca 6 μm (hrubost 3000), světle zelený pak 1 μm (hrubost 14000);
e) uvedená tabulka ale neobsahuje úplný výčet variant těchto výrobků od 3M. U větších průměrů kotoučků (konkrétně u průměru 1 palec (cca 25 mm) je škála výrobků širší, existují zde ještě kotoučky zrnitosti 36 = hnědá a 50 = zelená.

6. Druhy štětinových kotoučků 3M™ podle velikosti

  V nabídce 3M je kompletní řada štětinových kotoučků (označená RB-ZB) ve třech velikostech:
• 9/16“ (14 mm)
• ¾“ (19 mm)
• 1“ (25 mm)

  V další velikostní řadě označované též jako RD-ZB se vyrábí brusné kotouče ve velikostech
• 2“ (50 mm)
• 3“ (76 mm)
• 4,5“ (115 mm)
• 6“ (150 mm)

  Nejmenší průměry kotoučků (14 a 19 mm) se doporučuje upevňovat na mandrely s průměrem dříku 2,3 mm. Jednopalcové kotoučky by měly být upínány na trn s průměrem 3,14 mm. Větší brusné kotouče je nutné s ohledem na bezpečnost práce upínat do speciálního adaptéru (MN-AC 3M), který má průměr hřídele 6 mm. Tyto adaptéry i s kotoučky se zpravidla upevňují na trn stacionární brusky (broušení je pohodlnější a bezpečnější). Pro profesionální použití existují i speciální ruční držáky poháněné od motoru bowdenem. 

Závěr

  Více jak sto let se firma 3M věnuje vývoji, výzkumu, výrobě a distribucí brusných produktů pro náročné průmyslové aplikace, ale i specifickou rukodělnou výrobu. Brusiva 3M jsou špičkou v oboru. Kromě toho firma nabízí také magnetofonové pásky (které rovněž obsahují velice jemný kovový prach), lepidla, prostředky pro aranžéry a nejrůznější další výrobky pro průmysl, zdravotnictví a bezpečnost.

  Na závěr této stati považuji za důležité upozornit na dodržování bezpečnosti při práci při broušení. Při broušení (stejně jako při jakémkoliv jiném obrábění dřeva, plastů, kovů a jinýcm materiálů je nezbytné chránit si oči vhodnými brýlemi s boční ochranou (rozhodně nestačí běžné dioptrické brýle), nebo štítem, také chrana prstů rukou je žádoucí. Pozornost je nutné věnovat odletujícím okujím, které jsou schopné podpálit odpad či nejrůznější materiály na pracovním stole či pod ním, stejně jako podlahové krytiny. Také hořlavé chemikálie by rozhodně neměly být v blízkosti broušení.

___________________________________________________

1) Společnost 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) byla založena roku 1902 v americkém státě Minnesota, od roku 1906 sídlí po dvojím přestěhování v Duluthu. Původně se zabývala těžbou kamene (nerost corrundum) a jeho úpravou na brusivo pro výrobu brusných kotoučů. Postupně se firma rozrostla a stala se významným americkým nadnárodním konglomerátem s celosvětovou působností. Produkuje více než 75 000 výrobků – lepidla, brusné materiály, lamináty, produkty pasivní požární ochrany, stomatologické výrobky, materiály pro elektrotechniku aj. 3M působí ve více jak 60 zemích svými výrobními podniky a laboratořemi. Výrobky 3M jsou k dispozici prostřednictvím distributorů a maloobchodních prodejců ve více jak 200 zemích světa (podle Wikipedia.cz)
2) 3M™ je ochranná známka společnosti 3M
3) Cubitron™ je ochranná známka společnosti 3M
4) Volně podle Turnovec, I.: Využití petrologie a mineralogie v průmyslu brusiva. In: http://gemologie.turnovec.cz/2008/11/16/vyuziti-petrologie-a-mineralogie-v-prumyslu-brusiva a dalších cit. zdrojů
5) Podle školicí metodiky (bez uvedení autora). In: http://www.sps-ko.cz/documents/STT_obeslova/Brou%C5%A1en%C3%AD.pdf
6) ČSN ISO 525 (224503) – Brousící nástroje. Označování a značení brousicích nástrojů. Rozmezí vnějších průměrů a tolerance
7) Eugen Läger, GmbH.: Správná volba pořadí zrnitosti, firmy. In: http://www.laegler.cz/brouseni/4.html
8 ) Nejedná se samozřejmě o kuličku, ale o nepravidelný tvar; proto je slovo průměr uvedeno v uvozovkách
9) ad 4)
10) In:  http://www.vseprovasdum.cz/jaky-brusny-papir-vybrat.html
11) In: http://www.bosch-do-it.cz/dom%C3%A1c%C3%ADkutil/dom%C3%A1c%C3%ADkutilstv%C3%AD/slovn%C3%ADk/druhy-brusn%C3%BDch-pap%C3%ADr%C5%AF.shtml?alpha=68
12) In: http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/EU-ManufacturingIndustry/Home/ProdInfo/SandpaperAbrasives/Discs/
13) Mandrelou se rozumí upínací osička, která má na konci dříku čelo a v této části i vnitřní závit, do kterého se zašroubuje šroubek s plochou hlavou, čímž se na osičku upevní štětinový kotouček (kotoučky). Pod šroub s podložkou se vejde až cca 10 štětinových kotoučů. Stejným způsobem se na mandrilu upevňují další brusné a leštící nástroje
14) Firma Advantage-fl dodává kotoučky 3M do maloobchodní sítě v ČR
15) Přírodní pemza je vyvřelá hornina pórovité textury buď zcela, nebo převážně sklovitá, patřící k přirozeným sklům. Je jediná hornina, která plave přes svoji relativní hustotu – p = 2,37. Je to dáno tím, že na rozdíl od ostatních přírodních skel není kompaktní, ale skládá se ze skelných vláken a kor, mezi kterými jsou dutinky. Má barvu světlou, bílou, našedlou nebo nažloutlou a její povrch je drsný. Vyskytuje se v třetihorních vrstvách a čerstvých vulkanických vyvřelinách, např. na Lipanských ostrovech, na Slovensku či Galapágách.

ZDROJE:

• Firma EUGEN LÄGLER GmbH.: Správná volba pořadí zrnitosti, firmy. In: http://www.laegler.cz/brouseni/4.html
• Kortison, D. L.: Technical Service Product Bulletin. In: 3M Industrial Business © 3M, 2002
• Slawiczek, D. (Mgr.): 3M™ Radial Bristle Brush revolutioniert die Oberflächenbearbeitung. In: http://www.pressetext.at/news/010710037/3m-radial-bristle-brush-revolutioniert-die-oberflaechenbearbeitung/
• Školicí materiál (autor a zdroj neznámý): In: http://www.sps-ko.cz/documents/STT_obeslova/Brou%C5%A1en%C3%AD.pdf
• Turnovec, I.: Využití petrologie a mineralogie v průmyslu brusiva. In: http://gemologie.turnovec.cz/2008/11/16/vyuziti-petrologie-a-mineralogie-v-prumyslu-brusiva
• Web http://www.naradi-vitek.cz/brusny-papir-94-mm-suchy-zip-delta-pmf-180-atd/
• Wikipedia.cz. In: http://cs.wikipedia.org/wiki/3M

Rubrika: DÍLNA, Nářadí

Vložit komentář

Text komentáře: