Detektor obsazení se zpětným hlášením S88-N

Logo-DIGI-CZ_2-fin_175Uplynulo čtvrt roku, co jsem předal prodej komponentů DIGI-CZ Bohouši Partykovi. Přechod nabídky z N-šopíku na druhý web – digi-cz.info – , který jsme prozřetelně založili už před třemi roky, proběhl bez větších problémů. Podle všeho si zájemci a zákazníci na „novinku“ rychle zvykli. Ještě  užitečnější je, že Bohouš se hned pustil do několika inovací a připravuje další nové komponenty pro digitální kolejiště. I nadále budeme na webu Honzíkovy vláčky o modulech a dekodérech DIGI-CZ informovat. (J. H.)

  Po uvedení nové centrály NanoX-S88-2015 (DIGI-CZ 203) v březnu 2015 přichází e-shop DIGI-CZ ve spolupráci s Pojezdy.eu v dubnu s další novinkou – inovovanou verzí osvědčeného a oblíbeného modulu pro detekci obsazení s integrovanou sběrnicí S88-N (doposud DIGI-CZ 010). Změnila se výrobní technologie, celá deska mimo konektorů je nyní osazena povrchovou montáží SMT1). Tato technologie nám umožnila desku zmenšit a zejména zlevnit. Modul dostal označení DIGI-CZ 210.

DIGI-CZ-210_DPS1_1k 

Obr. 1 – Nový modul DIGI-CZ 210 (zde je vyfotografován prototyp ještě se starým označením)

  Zájemci se mohli s funkcionalitou dekodéru seznámit na webu Jindry Fučíka. Autoři projektu DIGI-CZ zorganizovali pro fajnšmekry dva odborné semináře, kde byl tento modul (spolu s dalšími) prezentován. Pravda, na webu Honzíkovy vláčky nebyl od první informace v roce 2011 podrobný popis tohoto oblíbeného modulu zveřejněn, takže pokud by to někdo vnímal jako dluh, tímto článkem jej chceme splatit. Podrobný popis se týká jak nové, tak i stávající verze modulu, která bude dále doprodávána formou stavebnice. Dlužno podotknout, že nejde o žádnou super novinku, na internetu je popsaná už dávno v mnoha verzích a i v ČR ji vyrábí více výrobců. Přesto ale naše nová verze určité pár novostí obsahuje.

Základní funkce

  Zařízení umožňuje detekovat obsazenost až osmi úseků na kolejišti a odevzdávat informaci o obsazení pomocí protokolu S88 (sběrnice S88-N). Tato zpětná vazba může být směrovaná do centrály, vybavené vstupem sběrnice S88-N, nebo prostřednictvím obvodu rozhraní do počítače. Také je možné použít převodníky na jiné systémy zpětné vazby (RS-bus systému LENZ, R-bus společnosti ROCO).
Poznámka: S88 je označení protokolu, resp. původního typu sběrnice. S88-N se liší pouze použitím standardního ethernetového kabelu a konektorů RJ45 pro propojování modulů.

  Vyhodnocování obsazení úseku probíhá na základě detekce odběru proudu v daném izolovaném úseku. Proud do úseku protéká přes dvojici diod, na které tím vzniká úbytek napětí vyhodnocovaný optočlenem. Optočlen zároveň galvanicky izoluje kolej od sběrnice. To znamená, že vozidlo, které neodebírá žádný proud, nebude detekováno. Aby k tomu nemohlo dojít, doporučujeme osadit všechny vozidla kovovými koly a zabezpečit minimální odběr např. odporem nebo odporovým lakem na nápravě. Doporučovaná hodnota je jeden až několik kΩ. Rovněž přítomnost dekodéru nebo osvětlení vozu postačuje k jeho detekci. Vyhodnocování polohy funguje stejně pro DCC i pro analogové kolejiště, ale přenos pomocí protokolu S88 je možný jen do digitální centrály nebo do počítače.

Připojovací konektory

S88-svorky

Obr. 2 – Rozmístění připojovacích konektorů modulu DIGI-CZ 210

  Červeně jsou označeny standardně osazené konektory, zeleně konektory v rozšířeném provedení. Svorky šroubovacích konektorů pro připojení ke kolejím jsou označeny žlutě (společné, příp. pro sekce) a modře (pro úseky). Červené šipky znázorňují směr přenosu dat.
  Zapojení konektorů J1 a J2 (RJ-45) pro sběrnici S88-N – přiřazení pinů jednotlivým signálům:

rj451 – + 5V         5 – GND
2 – DATA      6 – LOAD
3 – GND        7 – RESET
4 – CLOCK    8 – NC (nezapojený)

Obr. 3 – Konektor RJ45 pro S88-N

.

  Ostatní připojovací body jsou vyvedeny na šroubovací svorkovnice a budou popsány dále.
  Pro úplnost uvádíme i popis konektorů starší verze modulu DIGI-CZ 010. Převzato z původního návodu.

digicz010

Obr. 4 – Připojovací konektory modulu DIGI-CZ 010

.

Propojení modulů a centrály

  Pro propojení používáme klasické Ethernet CAT5 kabely (nepřekřížené), používané pro počítačové sítě. Konektor OUT se připojuje k centrále, do konektoru IN řetězíte další moduly S88-N. Připojení je schematicky znázorněno na obr. 5 – znázorněná je centrála NanoX-S88 (DIGI-CZ 003) a detektory obsazení staršího provedení (DIGI-CZ 010). V nové verzi centrály i modulu se na této části zapojení nic nemění.

S88

Obr. 5 – Připojení modulů k centrále

.

Napájení

  Standardně je modul napájen z centrály napětím +5V na pinu 1 výstupního konektoru OUT. Odběr modulu je méně než 1 mA. Přes vstupní konektor IN (pin 1) je toto napětí dále poskytováno následujícím modulům. Pokud je do série zapojené větší množství obvodů, může v závislosti na jejich odběru docházet k úbytku napětí na kabeláži a konektorech. Rovněž zdroje některých centrál neumožní svým výkonem napájení většího množství modulů, zejména pokud mají větší proudový odběr – to se však našeho modulu netýká. Na eliminaci tohoto jevu je možné využít doplňkovou svorkovnici VIN (+5V ve staré verzi desky modulu DIGI-CZ 010) vedle konektoru IN, do které lze přivést doplňkové napájení 5V. Při běžném provozu to však není nutné. Svorkovnici je možné osadit na desku i dodatečně, současně je však nutné přidat i ochrannou diodu. Doporučeno pouze pro zkušené, je nutné zabezpečit, aby byla obě napětí shodná a netekl vyrovnávací proud mezi zdroji.

Připojení ke kolejišti

  Již bylo zmíněno, že na vyhodnocování obsazení úseků se používá sledování proudu do izolovaného úseku. Je tedy potřebné mít kolejiště rozdělené na úseky. Na jednodušších kolejištích se obvykle přerušuje jen jedna kolejnice. Řeší se to vedením jedné kolejnice jako průběžné a druhé přerušené ve vybraných místech pomocí izolační spojky nebo přeříznutím kolejnice. Princip je znázorněn na obr. 5, kde jsou tři izolované úseky. Svorka J centrály je připojena do společné svorky dekodéru obsazení, svorka K je na průběžné kolejnici. (Poznámka: Toto není žádná norma ani nutnost, svorky mohou být i opačně, ale na celém kolejišti se doporučuje udělat to stejně – výjimky dále.)

  Modul má osm vstupů galvanicky oddělených od sběrnice. Vstupy se vyhodnocují proti jednomu společnému bodu a lze je rozdělit na nezávislé, vzájemně izolované skupiny (na desce DIGI-CZ 010 na dvě, na DIGI-CZ 210 až na čtyři). Deska je z výroby připravená tak, že těchto osm vstupů vyhodnocuje vůči jednomu společnému bodu – na obr. 5 je to vstup vodiče J. V praxi se někdy setkáváme s nutností udělat izolované úseky v některých místech na opačné kolejnici. Také je často potřebné vyhodnocovat obsazení úseků ve vratných smyčkách, kde dochází k přepínání polarity kolejí, a tedy nelze zaručit, které svorka centrály (J nebo K) je připojena na kterou kolejnici. Z těchto důvodů můžeme na modulech DIGI-CZ oddělit vybrané svorky od společného přívodu a použít je úplně nezávisle. Plošný spoj je na to připraven. Není potřebné dělat úpravy popsané např. v článku ZDE

  Jak již bylo uvedeno, starší modul DIGI-CZ 010 umožňuje oddělit část vstupních svorek od společného vodiče (na desce je vyveden na dvě krajní svorky označené jako J a J‘) a vytvořit tak dvě samostatné sekce – viz obr. 6.

S88_detect_pcb2

Obr. 6 – Rozdělení na sekce na modulu DIGI-CZ 010

  Vždy se přerušuje bod vyznačený červeným kroužkem (čímž se rozdělí svorky J a J‘) a JEDEN z bodů v modrých kroužcích. Počet oddělených svorek a jejich přiřazení ke svorkám J nebo J‘ se určí podle místa přerušení vodivého spoje na desce (možné počty 1-7, 2-6, 3-5, 4-4, 5-3, 6-2, 7-1).

  Inovovaný modul DIGI-CZ 210 používá podobný způsob. V případě potřeby však umožňuje přidání další svorkovnice (XA – svorky C a D na obr. 2 a obr. 7), čímž je možné vytvořit až čtyři nezávislé sekce, počet úseků v sekcích se dá v jistých mezích volit výběrem přerušených míst. Schématické znázornění je na obr. 7. Svorky jsou číslovány při pohledu na vrch desky.

useky-DIGI-CZ-210

Obr. 7 – Vytváření sekcí na modulu DIGI-CZ 210

  Svorky pro jednotlivé úseky jsou označené U1 až U8. Žluté kroužky se symbolem spínače představují místa na desce plošného spoje, kde lze přerušit spoj. Červené kroužky jsou obvody vyhodnocující odběr. V základním stavu je funkce identická, jako bylo popsáno. Společný vodič je připojený na svorky A anebo B. Přerušením kteréhokoliv z míst S1 – S8 získáme dvě nezávislé sekce, stejně jako u starší verze detektoru. Pokud nám tento počet nestačí, přidáme svorky C a D (svorkovnici XA uprostřed) a můžeme pracovat se třemi nebo čtyřmi sekcemi. Na obr. 8 je pohled na spodní stranu desky prototypu a místa kde lze společný spoj přerušit. Místo určené pro přerušení je mezi vodivými ploškami označeno symbolem připomínajícím přesýpací hodiny. V případě potřeby je možné ho opět propojit např. odporem hodnoty 0R ve velikosti SMD 1206. Potisk prototypové desky na obr. 8 ještě neodpovídá označení svorek v tomto článku.

 DIGI-CZ-210_DPS2_1k

Obr. 8 – Prototyp DIGI-CZ 210 zespodu

Adresace modulů

  Po připojení na sběrnici S88-N první modul za centrálou automaticky získává adresu 65. Toto nelze uživatelsky měnit. (Prvních 64 adres je v systému vyhrazeno pro zpětná hlášení výhybek.) Jednotlivé vstupy jsou pak označeny jako 65.1, 65.2, …, 65.8 (resp. 65/1 až 65/8). Každý další modul bude mít adresu vždy o jednu vyšší. V modulech se nic nenastavuje, vše je pevně dané protokolem sběrnice. Data jsou čtena z registrů sériově. Počet připojitelných modulů je dán centrálou (NanoX-S88: obslouží max. 16 modulů, tj. 128 vstupů), resp. řadičem, který je součástí interfejsu (HSI-88: je pro 62 modulů tj. 496 vstupů).

 tc-detekce

Obr. 9 – Přiřazení adresy v programu Train Controller

  V programu Rocrail je číslování vstupů postupné, první vstup prvního modulu má číslo 512.

.

Volitelná rozšíření modulu

  Kromě již zmíněných přídavných konektorů VIN pro napájení a XA pro více sekcí je možné zvolit variantu s indikací stavu pomocí LED nebo verzi pro větší zátěž.

Verze s LED
  Deska v této verzi (DIGI-CZ 210-LED) obsahuje osmici SMD LED, které indikují obsazení jednotlivých úseků a je možné je vypnout propojkou (na obr. 1 uprostřed nahoře). Toto je však určeno spíše pro experimenty nebo hledání závad, standardně to modelář asi příliš nevyužije. LED jsou v provedení SMD a není možné je vyvést na panel. (Jsou připojeny přímo na logické integrované obvody CMOS a dlouhé vývody by ovlivňovaly příp. znemožnily jejich činnost.)

Verze pro 2A
  Modul starší verze (DIGI-CZ 010) byl osazován můstkovými usměrňovači B250C1500, která mají povolený maximální proud (podle katalogových listů výrobců) v rozmezí 1000 až 2000 mA. V provedení SMD jsou diodové můstky dostupné pro 800 mA nebo 2000 mA. Rozhodli jsme se proto pro výrobu dvou verzí – standardní DIGI-CZ 210 pro maximální proud do jednoho úseku 800 mA a rozšířenou DIGI-CZ 210-2A pro proud 2A. Jedná se o úplně stejné zapojení, pouze jsou použity výkonnější můstky a upravená deska modulu. První verze je doporučovaná pro velikosti N a TT, výkonnější pro H0 a případně větší.

Další možnosti

  Již bylo zmíněno, že použití jednoduchého, spolehlivého a levného detektoru obsazení je „vykoupeno“ úbytkem napětí na diodách. Toto se může na některých lokomotivách projevit zakolísáním rychlosti při přejezdu z vyhodnocovaného úseku do části kolejiště, kde detektor není (a naopak). Na některých lokomotivních dekodérech to lze řešit nastavením CV. Obecně je však lepší vyřešit tento problém tak, že i do nevyhodnocovaných úseků kolejí zařadíme stejné diody, jako jsou ve snímačích obsazení. A je vymalováno. Navíc, tímto způsobem můžeme v budoucnosti přidat detektory obsazení i do těchto míst. Ale někteří modeláři mají panický strach před elektronickými součástkami. Právě pro ně jsme připravili minimoduly DIGI-CZ 206, které obsahují jen dvoupólovou svorku, diodový můstek a odpor. Přívod od boosteru (centrály) se připojí na jednu svorku, vodič ke kolejnici na druhou. Dokonce jsou obě svorky vzájemně zaměnitelné. Tyto minimoduly jsou přizpůsobeny na připojení k zjednodušenému modulu detektoru DIGI-CZ 207 (bez vstupních diodových můstků), který také připravujeme, a později jej mohou k takovýmto úsekům připojit. Minimodul bude stát méně než jedno pivo (hmm, plzeňské …).

Technické údaje:

DIGI-CZ 010 – stávající verze
Napájení: +5V ze sběrnice S88-N, nebo zvlášť, odběr méně než 1 mA
Rozměry: 100 x 82 x 16 mm (deska 100 x 82 mm)
Maximální proud do snímaného úseku 1 000 mA
Varianty – osazená deska, stavebnice
Dostupná na objednávku, cena 590 Kč.

DIGI-CZ 210 – nová verze
Napájení: +5V ze sběrnice S88-N, nebo zvlášť, odběr méně než 1 mA, (3 mA s 8 x LED)
Rozměry: 109 x 50 x 16 mm (deska 100 x 50 mm)
Maximální proud do snímaného úseku 800 mA
Dostupná na objednávku od dubna 2015, cena 519 Kč

Možná rozšíření:
1. Indikační LED (8 ks, odpojitelné propojkou) – indikují obsazení jednotlivých úseků (+50 Kč)
2. Rozšiřující konektor pro 4 sekce (+15 Kč)
3. Přídavný konektor napájení (+25 Kč)

DIGI-CZ 210-2A
Připravuje se
Detektor obsazení se zpětným hlášením S88-N a s diodovými můstky 2A
Napájení: +5V ze sběrnice S88-N, nebo zvlášť, odběr méně než 1 mA
Rozměry: (stejné, nebo jen o málo větší než DIGI-CZ 210)
Maximální proud do snímaného úseku 2 000 mA
Plánovaná dostupnost na objednávku od července 2015, předpokládaná cena 599 Kč

Možná rozšíření:
1. Indikační LED (8 ks, odpojitelné propojkou) – indikují obsazení jednotlivých úseků (+50 Kč)
2. Rozšiřující konektor pro 4 sekce (+15 Kč)
3. Přídavný konektor napájení (+25 Kč)

DIGI-CZ 206
Připravuje se
Bez napájení
„Minimodul“ s jedním diodovým můstkem 2A pro použití v úsecích bez detekce obsazení nebo pro připojení k modulu DIGI-CZ 207
Rozměry: mini (max. 30 x 30 mm)
Maximální proud do snímaného úseku 2 000 mA
Plánovaná dostupnost na objednávku od července 2015, předpokládaná cena 190 Kč/5 ks

DIGI-CZ 207
Připravuje se
Enkodér zpětného hlášení S88-N
(Je bez vstupních diodových můstků, např. pro použití s DIGI-CZ 206)
Napájení: +5V ze sběrnice S88-N, nebo zvlášť
Rozměry: (menší než DIGI-CZ 210)
Plánovaná dostupnost na objednávku od srpna 2015. Cena ještě není stanovena
Modul je použitelný i pro vyhodnocování jiných stavových signálů. Podrobnější popis bude zveřejněn před jeho uvedením na trh

Možná rozšíření:
1. Indikační LED (8 ks, odpojitelné propojkou) – indikují obsazení jednotlivých úseků (+50 Kč)
2. Přídavný konektor napájení (+25 Kč)

________________________________________________

1)  SMT (anglicky surface mount technology) je postup, kdy se vývody elektronických součástek pájí přímo na povrch plošného spoje. Plošný spoj může být i vícevrstvý, pájení se provádí pouze na vnější stranu desky. Součástky určené pro povrchovou montáž jsou označovány jako SMD (surface mount device). Povrchová montáž se rozšířila především díky miniaturizaci elektroniky v průběhu 80. let. V současnosti se používá v téměř každém sériově vyráběném elektronickém přístroji. In: http://cs.wikipedia.org/wiki/SMT
Rubrika: DIGI-CZ, Elektronika, TECHNIKA, ZPRÁVY

1 komentář

  1. Bohouš napsal:

    Rok se s rokem sešel a bylo by vhodné zmínit se o některých změnách.
    Předně – na základě poptávky jsme všechny moduly standardně začali osazovat 8 modrými LED (obsazení úseků) a jednou bílou (indikace napájení). LED se dají vypnout pomocí jumperu. Cena DIGI-CZ 210A (max 0,8A) 565 Kč, DIGI-CZ 210B (max 2A) 695 Kč. Doprodej DIGI-CZ 010 (max 1A) 450 Kč. DIGI-CZ 206 v prodeji (http://www.digi-cz.info/jednoduchy-detektor-obsazeni/) ve třech verzích. O DIGI-CZ 207 zatím nebyl zájem.

Vložit komentář

Text komentáře: