Baterie (galvanické články) – značení, složení, rozměry

Galvanické články dostaly svůj název podle italského lékaře, přírodovědce a fyzika Luigiho Galvaniho (1737-1798), který při pitvání žabích stehýnek zpozoroval jejich záškuby po dotyku kovového předmětu, podobné záškubům vyvolaných elektrickým nábojem. Tento jev správně vysvětlil italský fyzik Alessandro Volta (1745-1827), a to vznikem elektrického napětí mezi dvěma kovy (nástrojem a kovovým podkladem) vodivě propojenými elektrolytem (obsaženým v buňkách). Na základě těchto úvah sestavil v roce 1800 článek, skládající se z měděné a zinkové elektrody ponořené do roztoku kyseliny sírové.

  Voltův článek dával napětí přibližně 1V a stal se prvním zdrojem stálého elektrického proudu; do té doby se elektřina vytvářela třením nebo indukcí. Objev Voltova článku umožnil obrovský rozvoj zkoumání elektrických jevů.1)

  Úvaha k zamyšlení: Ital Volta přišel s galvanickým článkem 35 let po vynálezu parního stroje Angličanem Jamesem Wattem. Dvě stě (a něco) let poté si bez galvanického článku neumíme představit život, zatímco parní stroj byl už dávno „vyřazen se služby“…

____________________________________

1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Galvanick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek

.

Až dočtete tento článek dokonce, vážený čtenáři, dovoluji si vaši pozornost obrátit k zajímavé recenzi zařízení označovaného jako „Prodlužovač životnosti baterií Batteroo“, které otestovali na FEL ČVUT. Článek publikoval Technet dne 3. ledna 2018 a najdete ho ZDE.

.

Z učebnic fyziky

  Galvanický článek je chemický zdroj elektrického napětí. Napětí na galvanickém článku vzniká z rozdílu potenciálů na elektrodách. Elektrické potenciály jsou důsledkem chemických reakcí mezi elektrodami a elektrolytem. Tyto reakce mohou být samovolné, nebo vyvolané průchodem elektrického proudu (tedy elektrolýzou).

  Po zapojení článku do elektrického obvodu probíhají uvnitř článku reakce, kterými se postupně snižuje elektrická energie uložená v článku, článek se vybíjí. Tyto reakce mohou být nevratné – napětí článku se po vybití nedá obnovit (primární články), nebo vratné – článek lze znovu nabít (sekundární články, též akumulátory).

  Galvanický článek je zdroj stejnosměrného proudu s napětím do několika málo voltů. Při sestavování galvanického článku se pro elektrody a elektrolyty používají takové kombinace chemických látek, aby potenciál vznikající na elektrodách měl dostatečnou velikost a zároveň aby měl článek další požadované vlastnosti jako jsou např. trvanlivost nebo dostatečná kapacita.

  Vhodnými a nejčastěji používanými látkami pro zápornou elektrodu jsou zinek, lithium, kadmium a hydridy různých kovů; pro kladnou elektrodu oxid manganičitý (MnO2, burel), oxid-hydroxid niklitý (NiO(OH)) a oxid stříbrný (Ag2O).

  Jako elektrolyt se používají vodné roztoky alkalických hydroxidů (nejčastěji hydroxid draselný), některých kyselin nebo jejich solí. Kromě toho se používají také bezvodé elektrolyty, které obsahují vhodnou sůl rozpuštěnou v organickém rozpouštědle.

  Případné další látky v galvanických článcích mají za úkol regulovat chemické reakce tak, aby se např. prodloužila životnost článku, snížila možnost úniku nebezpečných látek apod.

  Galvanické články se používají především v přenosných elektrických spotřebičích a měřicích přístrojích (např. baterkách, hodinkách, mobilních telefonech, přenosných počítačích, fotoaparátech a kamerách), tzn. všude tam, kde nelze nebo není účelem spotřebiče či přístroje připojit k elektrické síti, nebo přímo použít mechanický zdroj (generátor). Výhodou galvanických článků bývá snadná přenosnost, malé rozměry, relativně nízká hmotnost a také cena. Nevýhodou může být nízké elektromotorické napětí, nízký výkon a krátká životnost.

  Pro dosažení vyššího napětí se články spojují sériově do baterií. Celkové elektrické napětí baterie je pak dáno součtem dílčích napětí jednotlivých článků v baterii. Například plochá baterie obsahuje tři suché články, 9V baterie obsahuje šest suchých nebo alkalických článků, běžný automobilový akumulátor (12V) obsahuje šest akumulátorových článků. Pokud sériově zapojené články nemají stejnou kapacitu, může při hlubokém vybíjení být článek s nejnižší kapacitou vybit pod přípustnou mez, v extrémním případě dojde k reverzaci napětí na článku a jeho zničení.

  Při paralelním spojení článků zůstává elektrické napětí stejné, baterie jako celek však snese vyšší zatížení. Paralelním zapojením zdrojů se snižuje vnitřní odpor celkového zdroje a ten pak může dodávat větší elektrický proud. Paralelně spojovat je možno jen stejné články (typ i stupeň vybití), jinak vyrovnávací proudy mezi jednotlivými větvemi mohou způsobit i explozi vybitého článku.

.

Galvanické články – baterie – akumulátory

  Jak už bylo uvedeno, galvanický článek je přenosný elektrochemický zdroj proudu. Seskupením článků vzniká baterie. V hovorové řeči se někdy články nesprávně nazývají jako baterie (např. 1,5voltová baterie).  )

  Primární článek – dodává elektrickou energii ihned po sestavení (po vyrobení). Sekundární článek – po sestavení (před prvním použitím jako zdroje proudu) je nutné ho nejprve nabít.

Baterie

  Více článků tvoří baterii. Z hlediska mechanické konstrukce lze baterii vytvořit několika možnými způsoby:

• spojením článků do monolitického nerozebíratelného celku uzavřeného do jednoho pouzdra. Typickými příklady jsou např. plochá 4,5voltová baterie, 9voltová baterie nebo autobaterie;
• spojením článků do monolitického nerozebíratelného celku. Typickým příkladem je akumulátorový blok v přenosné ruční vrtačce. Jednotlivé články s páskovými vývody jsou spojeny bodovým svářením, případně spájeny do jednoho celku;
• sestavením článků do rozebíratelného celku. Typickým příkladem je pouzdro s několika monočlánky v přenosném radiopřijímači.

Akumulátor

  Akumulátor je elektrochemický zdroj proudu určený k opakovanému „skladování“ a využívání elektrické energie, potřebné např. při přerušení dodávky ze sítě, např. v záložních zdrojích, nebo jako zdroj elektřiny např. při startování automobilu apod.

Podle: http://www.baterie-clanky.cz/baterie/

Značení baterií (článků)

  Dlouhá historie vývoje a výroby galvanických článků způsobila, že mnoho různých národních a pro výrobce specifických norem bylo použito k označení velikosti (článků, baterií) už dlouho předtím, než vznikla mezinárodní norma. Technické normy pro velikosti a typy baterií (článků) jsou stanoveny standardy organizací jako International Electrotechnical Commission (IEC) a American National Standards Institute (ANSI). Tyto normy byly následně zapracovány do standardů ISO. Kromě mezinárodních a národních standardů existují také civilní, komerční, vládní a vojenské normy.

O normách

  V současné době jsou (podle dostupných pramenů) používané dva nejrozšířenější standardy: IEC 60086 série a ANSI C18.1 série. Obě normy udávají rozměry, standardní výkonnostní charakteristiky a informace o bezpečnosti. Moderní normy obsahují systematické názvy typů článků, které poskytují informace o složení a přibližné velikosti článků, stejně jako číselné kódy pro mobilní velikosti.

Označení podle IEC

  Baterie (články) se standardně (dle IEC) označují dvěma písmeny a dvěma čísly (3 nebo 4 číslice).

  První písmeno označuje chemickou sloučeninu kladné elektrody (např. B – je složena z uhlíku, C – je sloužena z oxidu manganičitého), čemž také odpovídá elektrické napětí článku:

typ PR zinko-vzdušné – 1,4V,
typ LR alkalické – 1,5V,
typ SR na bázi oxidu stříbra – 1,55V,
typ CR lithiové baterie – 3V,
typ BR s kladnou elektrodou z uhlíku.

  Druhé písmeno je R a označuje kruhový tvar článku (z angl. round).

  Následující tři až čtyři číslice a značí rozměry stanovené podle IEC:

– první a případně druhá číslice (druhá jen s první „1“ nebo „2“) je průměr v milimetrech (zaokrouhleno na celé číslo dolů);

– poslední dvě číslice označují výšku baterie v desetinách milimetru.

  Například označení baterie CR2032 znamená: kladná elektroda je z oxidu manganičitého, baterie má kruhový tvar, průměr baterie je 20 mm a výška je 3,2 mm.

Podle: Wikipedia.cz

Pravidla značení IEC (podle jiného zdroje)

První písmeno, jak už je uvedeno, označuje chemické složení baterií, což zároveň udává jmenovité napětí.

Písmenový
kód

Pozitivní pól

Elektrolyt

Negativní pól

Jmenovité
napětí (V)

žádné Manganese dioxide Ammonium chloride/Zinc chloride Zinc 1,5
A Oxygen Ammonium chloride/Zinc chloride Zinc 1,4
B Carbon monofluoride Organic Lithium 3,0
C Manganese dioxide Organic Lithium 3,0
E Thionyl chloride Non-aqueous inorganic Lithium 3,6
F Iron disulfide Organic Lithium 1,5
G Copper(II) oxide Organic Lithium 1,5
H
(dobíjecí)
Nickel oxide Alkali Hydrogen absorbing alloy 1,2
K
(dobíjecí)
Nickel oxide Alkali Cadmium 1,2
L Manganese dioxide Alkali Zinc 1,5
M Mercuric oxide Alkali Zinc 1,35
N Mercuric oxide
manganese dioxide
Alkali Zinc 1,35
P Oxygen Alkali Zinc 1,65
PB(dobíjecí) Lead dioxide Sulfuric acid Lead 2,0
S Silver oxide Alkali Zinc 1,55
Z Manganese dioxide and nickel oxyhydroxide Alkali Zinc 1,70

Kurzíva označuje, že chemická látka nebo sloučenina se již nepoužívá, nebo byla vyřazena ze současných standardů.

Tvar

Kódy označující tvar jsou:

R = oblé
F = ploché
S = čtvercové
P = neoblé

Kód velikosti

Velikost je dána čtyřmi nebo pěti číslicemi, jež označují průměr baterie (mm) a celkovou výšku (desetina milimetrů).

Velikostní označení pro oblé baterie je dáno jednou nebo dvěmi číslicemi za písmenem R

Velikostní označení pro oblé baterie

Číselný
kód

Průměr (mm)

Výška (mm)

Běžný název

R25

32,0

91,0

F

R20

34,2

61,5

D

R14

26,2

50,0

C

R6

14,5

50,5

AA

R1

12,0

30,2

N

R03

10,5

44,5

AAA

Seznam standardů IEC pro knoflíkové články:

Průměry a výšky knoflíkových článků

Číselný
kód

Průměr (mm)

Tolerance

Výška (mm)

Tolerance

4

4,8

±0,15 mm

 

 

5

5,8

±0,15 mm

 

 

6

6,8

±0,15 mm

 

 

7

7,9

±0,15 mm

 

 

9

9,5

±0,15 mm

 

 

10

10,0

±0,20 mm

 

 

11

11,6

±0,20 mm

 

 

12

12,5

±0,25 mm

1,20

±0,20 mm

16

16

±0,25 mm

1,60

±0,20 mm

20

20

±0,25 mm

2,00

±0,25 mm

23

23

±0,50 mm

 

 

24

24,5

±0,50mm

 

 

25

 

 

2,50

±0,50 mm

30

 

 

3,00

±0,50 mm

36

 

 

3,60

±0,50 mm

50

 

 

5,00

±0,50 mm

 

Příponové znaky

  Na konci kódu se také může objevit písmeno, jež označuje, který elektrolyt byl použit:

S: sodium hydroxide elektrolyt
P: potassium hydroxide elektrolyt
bez písmene: organický elektrolyt

Historie standardu ANSI

  Standardizace ve Spojených státech začala v roce 1919, kdy Národní výbor standardů USA publikoval doporučení testovacích postupů a standardní rozměry článků. Americké normy byly během následujících desetiletí několikrát revidovány, jelikož byly představeny nové velikosti článků a vyvinuty nové sloučeniny, včetně chloridů, alkaloidů, rtuti a dobíjecích typů. První American Standarts Association (předchůdce ANSI), standard C18, se objevil v roce 1928. Je v něm uvedena velikosti článků pomocí písemných kódů, zhruba v pořadí od nejmenší velikosti (A) k větším typům. Jediné číselné označení bylo označení pro 6 palců vysoký článek „č. 6“. V roce 1934 standard C18 rozšířil systém označení zahrnující sériová a paralelní pole článků. V roce 1954 byly uvedeny normy pro rtuťové baterie. Vydání z roku 1959 popisovalo typy vhodné pro použití v tranzistorových rádiích. V roce 1967 převzala zodpovědnost za vývoj NEMA od National Bureau of Standards. 12. ročník standardu C18 začal být harmonizován s normou IEC. Nabíjecí baterie byly zavedeny ve  standardu C18 v roce 1984 a lithiové typy byly standardizovány v roce 1991.

  V roce 1999 byly ANSI normy značně přepracovány a také byly stanoveny samostatné bezpečnostní normy. Aktuální vydání norem ANSI označuje velikosti pomocí čísla s předsunutým písmenem, jenž určuje tvar a s příponou písmen nebo písmena identifikující různé chemikálie nebo jiné prvky.

Podle: http://www.baterie-clanky.cz/znaceni/

 

Značení a rozměry baterií

Standardní články a baterie

Označení

česky

anglicky

příklad IEC

americké označení

rozměry [mm]

AAAA

(ultra)mikrotužková baterie

 

LR8D425

 

8 × 42

AAA

mikrotužková baterie Micro R03, LR03, HR03 Size S 10,5 × 44,5

AA

tužkový baterie Mignon R6, LR6, HR6 Size M 14,5 × 50,5

C

malý monočlánek (buřt) Baby R14, LR14, HR14 Size L 26,2 × 50,0

D

velký monočlánek (buřt) Mono R20, LR20, HR20 Size XL 34,2 × 61,5

4.5 V

plochá baterie Pocketable Battery 3R12   62 × 22 x 67

 9 V

devíti voltová baterie Square battery 6F22, 6LR61   25,5 × 16,5 x 47,5

Podle: http://www.baterie-clanky.cz/ (upraveno)

 

(Ultra) mikrotužková baterie (AAAA)

  V současnosti nejmenší vyráběná tužková baterie. Měří 42 mm na délku a 8 mm v průměru. Vyrábí se alkalicko-manganové společností Duracell v Belgii. Označení IEC LR8D425. Je určená pro velmi malé přístroje s potřebou vysokého výkonu, např. pro digitální fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.
Podle: Distrelec.cz – ZDE

.

Mikrotužková baterie (AAA)

  Mikrotužkové baterie AAA jsou asi druhé nejpoužívanější na trhu. Měří 44,5 mm na délku a 10,5 mm v průměru. Vyrábí se zinko-uhlíkové, zinko-chloridové, alkalické, lithiové a dobíjecí (NiMH, NiCD, NiOOH). U dobíjecích baterií je napětí 1,2V, u klasických 1,5V. Článek velikosti AAA je tvořen jen jedním elektrochemickým článkem. Přesné napětí, kapacita a hmotnost článku závisí na použité chemii. Hmotnost závisí také na provedení výrobce – kvalitnější provedení má dva pláště, především proti vytečení elektrolytu při úplném vybití.

  Použití: dálkové ovladače, svítilny, hodiny, hračky, modely..

  Pro článek velikosti AAA se nejčastěji používá název (byť nesprávně) mikrotužková baterie. Správnější by spíše bylo mikrotužkový článek (monočlánek). Anglicky se označují jako Micro, nebo také Triple-A Battery nebo v Americe size S.

  Články této velikosti se běžně sdružují do bateriových bloků. S rozmachem LED svítidel se často sdružují do baterií po 3 ks.

Typ

Složení

Napětí (V)

Kapacita (mAh)

Hmotnost (g)

Nabíjecí

R03

zinko-uhlíkové

1,5

540

 

 

LR03

alkalické

1,5

1200

11

 

FR03

Li–FeS2

1,5

 

8

 

HR03

NiMH

1,2

800 – 1000 (i více)

14

ano

KR03

NiCd

1,2

800 – 1000 (i více)

 

ano

ZR03

NiOOH

1,5

800 – 1000 (i více)

 

ano

.

Tužková baterie (AA)

  Tužkové baterie AA jsou v současné době jedny z nejpoužívanějších. Měří 50 mm na délku a 14,9 mm v průměru. Vyrábí se zinko-uhlíkové, zinko-chloridové, alkalické, lithiové a dobíjecí (NiMH aj.). U dobíjecích baterií je napětí 1,2V, u klasických 1,5V.

Použití: dálkové ovladače, svítilny, hodiny, hračky a drobná elektronika.

  Anglicky se označují jako Mignon, také se používá Double-A Battery, v Americe size M.

  Články této velikosti se běžně sdružují do bateriových bloků. Patří k nejpoužívanějším elektrochemickým zdrojům do přenosných elektronických zařízení po celém světě. Dají se koupit prakticky kdekoliv.

Typ

Složení

Napětí (V)

Kapacita (mAh)

Hmotnost (g)

Nabíjecí

R6

zinko-uhlíkové

1,5

1100

 

 

LR6

alkalické

1,5

2700

23

 

FR6

Li–FeS2

1,5

3000

15

 

HR6

NiMH

1,2

1700 – 2900

31

ano

KR6

NiCd

1,2

600 – 1000

 

ano

ZR6

NiOOH

1,5

 

 

ano

.

Malý monočlánek (C)

  Baterie označované také jako malý monočlánek (buřt) se dnes používají již výjimečně. Anglicky jsou označované jako Baby, v Americe sice L. Měří 50 mm na délku a 26,2 mm v průměru. Vyrábí se zinko-uhlíkové, zinko-chloridové, alkalické a dobíjecí (NiMH aj.). U dobíjecích baterií je napětí 1,2V, u klasických 1,5V. Napětí a kapacita baterie velikosti C záleží na chemickém složení baterie a podmínkách vybíjení. Alkalické baterie C mají kapacitu až 8000mAh, nabíjecí NiMH až 6000mAh. Nejběžnější zinko-uhlíková baterie C má obvykle kapacitu 3800mAh.

Použití: rozměrnější svítilny, hodiny a hračky.

Typ

Složení

Napětí (V)

Kapacita (mAh)

 

Nabíjecí

LR14

alkalické

1,5

8000

 

 

R14

uhlíko-zinkové

1,5

3800

 

 

FR14

Li-FeS2

1,5

 

 

 

HR14

NiMH

1,5

4500 – 6000

 

ano

KR14

NiCd

1,5

 

 

ano

ZR14

NiOOH

1,5

 

 

ano

.

Velký monočlánek (D)

  Baterie označované jako velký monočlánek (buřt) se dnes používají již výjimečně. Měří 61,5 mm na délku a 34,2 mm v průměru. Vyrábí se zinko-uhlíkové, zinko-chloridové, alkalické a dobíjecí (NiMH). U dobíjecích baterií je napětí 1,2V, u klasických 1,5V. Anglicky se označují jako Mono, v Americe size XL.

Použití: Články D se obvykle používají tam, kde jsou nároky na vysoké odběry proudu, např. v rozměrnějších svítilnách, hodinách či hračkách.

Typ

Složení

Napětí (V)

Kapacita (mAh)

 

Nabíjecí

LR20

alkalické

1,5

12000

 

 

R20

uhlíko-zinkové

1,5

8000

 

 

FR20

Li-FeS2

1,5

 

 

 

HR20

NiMH

1,5

2200 – 12000

 

ano

KR20

NiCd

1,5

 

 

ano

ZR20

NiOOH

1,5

 

 

ano

.

Plochá baterie (4,5 V)

  Dříve nejběžnější typ baterie se dnes používá spíše výjimečně. Rozměry jsou 62 x 22 x 67 mm. Vyrábí se zinko-uhlíkové, zinko-chloridové a alkalické, nikoliv však nabíjecí. V baterii jsou 3 monočlánky zapojené do série, čímž se dosáhne jmenovitého napětí 4,5V. Na horní plošce se nachází dva mosazné plíšky (konektory), z nichž ten kratší je „plus“.

Použití: svítilny, starší hračky..

Typ

Složení

Napětí (V)

Kapacita (mAh)

Hmotnost (g)

3R12

zinko-chloridové

4,5

3000 – 4800

100

3LR12

alkalické

4,5

6100

163

.

Devíti voltová baterie (9 V)

Často používaná baterie určená do spotřebičů, zejm. přístrojů vyžadujících k provozu vyšší napětí. Rozměry jsou 25,5 x 16,5 x 47,5 mm. Vyrábí se zinko-uhlíkové, zinko-chloridové, alkalické a dobíjecí (NiMH aj.). V baterii je šest článků, které dávají napětí 9V, u dobíjecích 8,4V.

Použití: tranzistorová rádia, dálkové ovladače, detektory kouře, hlásiče oxidu uhelnatého, elektronika, měřicí přístroje aj.

Typ

Složení

Napětí (V)

Kapacita (mAh)

Hmotnost (g)

Nabíjecí

6F22

uhlíko–zinkové

9

400

 

 

6LR61

alkalické

9

600

 

 

6LF22

alkalické (alternativní)

9

 

 

 

6KR61

NiCd

7,2/8,4

120

 

ano

6HR61

NiMH

7,2/8,4/9,6

175 – 300

 

ano

.

Knoflíkové baterie (mincové)

  V souvislosti s miniaturizací elektrotechnických přístrojů a spotřebičů bylo nutné výrazně zmenšit napájecí galvanické články. Pro ten účel byly vyvinuty a na trh dodány, postupně v několika velikostních řadách, tzv. knoflíkové baterie. Původně se jim také říkalo mincové baterie. Dříve lidové označení, nepochybně vycházející z jejich podobnosti knoflíkům či mincím, se však záhy stalo standardním označením pro tyto malé galvanické články.

Články jsou většinou lithiové. Napětí článku je 3V; vyšší napětí je považováno za výhodu, stejně jako dobrá teplotní stabilita, dlouhá životnost, vysoká kapacita v poměru k velikosti, možnost odebírání nízkého proudu po velmi dlouhou dobu, nebo i nárazově velkého proudu a především u některých typů i nízká cena.

Tyto články se používají do malých a drobných přístrojů a aplikací, jako jsou hodinky, kalkulačky, krokoměry, miniaturní svítilny atd.

Nejpoužívanější typy knoflíkových článků

Značení výrobců používá několik způsobů, nejběžněji písmena podle IEC a dvoumístné číslo:

• LR44 – podle IEC LR1154 známý též jako A76, L1154, AG13, nebo V13GA; má kapacitu okolo 150mAh (do 0,9V); tento typ je dnes nejpoužívanější;
• LR43 – resp.  V12GA a 186; je to starší typ alkalického článku, používaný zejm. v digitálních kalkulačkách; kapacita se pohybuje kolem 75mAh (do 0,9V);
• LR41 – resp. 192 a V3GA; má kapacitu přibližně 30 mAh; dnes se využívá k osvícení drobných reklamních předmětů (svítilen na klíče);
• SR41 – resp. 392; díky konstrukci (oxid stříbra) má větší kapacitu než LR41, okolo 45mAh;
• PR48 – resp. ZA13, AC13, V13A a DA13 s kapacitou dosahující až 240 mAh jsou nejpoužívanějším zinko-vzdušným typem článku. Využívají se zejména v naslouchadlech. Baterie má v horní části vzduchovou pojistku ve tvaru nalepovacího štítku. Teprve po jeho odlepení se článek během pár minut aktivuje. Tím se značně prodlužuje skladovací doba.

Přehled typů knoflíkových článků:

• 186C1, 189C1
• 300: 301, 303, 357, 361, 362, 364, 370, 371, 377, 381, 384, 386, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 399,
• A, AC: 625A, 625AC1, 76AC1, 76AC5, A76,
• AG: AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AG8, AG9, AG10, AG11, AG12, AG13,
• LR: LR09, LR41, LR43, LR44, LR45, LR48, LR50, LR54, LR55, LR57, LR58, LR59, LR60, LR66, LR69; LR621, LR626, LR721, LR726, LR754, LR920, LR926, LR927, LR936; LR1120, LR1130, LR1136, LR1142, LR1154,
• MR50
• P: PX1, PC1A, PX625A,
• SR: SR41, SR43, SR44, SR45, SR54, SR55, SR57, SR66; SR621SW, SR626SW, SR721SW, SR920SW, SR927SW, SR1154SW SILBEROXID, SR736W, SR927W, SR936W; SR1120W, SR1130W, SR1154W,
• V: V12GA, V13GA, V625U

.

Srovnávací tabulka různých typů článků (baterií)

Ultra Plus Alkaline baterie.        

Typ

Rozměr (mm)

 

Jmenovité napětí (V)

 

 

 

 

 

průměr

výška

 

IEC

JIS

Energizer

Další

 

 

 

13AUP

34,2

61,5

1,5

 

LR20

LR20

E95

D

14AUP

26,2

50,0

1,5

 

LR14

LR14

E93

C

15AUP

14,5

50,5

1,5

 

LR6

LR6

E91

AA

24AUP

10,5

44,5

1,5

 

LR03

LR03

E92

AAA

1604AUP

26,5(L) x 17,5(W) x 48.5(H)

9,0

 

6LF22

6LF22

522

Ultra Alkaline baterie.        

Typ

Rozměr (mm)

 

Jmenovité napětí (V)

 

 

 

 

 

průměr

výška

 

IEC

JIS

Energizer

Další

 

 

 

13AU

34,2

61,5

1.5

 

LR20

LR20

E95

D

14AU

26,2

50,0

1.5

 

LR14

LR14

E93

C

15AU

14,5

50,5

1.5

 

LR6

LR6

E91

AA

24AU

10,5

44,5

1.5

 

LR03

LR03

E92

AAA

908AU

66,0(L) x 66,0(W) x 111,0(H)

6.0

 

4LR25

4LR25X

1604AU

26,5(L) x 17,5(W) x 48,5(H)

9.0

 

6LF22

6LF22

522

Super Alkaline baterie        

Typ

Rozměr (mm)

 

Jmenovité napětí (V)

 

 

 

 

 

průměr

výška

 

IEC

JIS

Energizer

Další

 

 

 

13A

34,2

61,5

1,5

 

LR20

LR20

E95

D

14A

26,2

50,0

1,5

 

LR14

LR14

E93

C

15A

14,5

50,5

1,5

 

LR6

LR6

E91

AA

24A

10,5

44,5

1,5

 

LR03

LR03

E92

AAA

25A

8,3

42,5

1,5

 

LR8D425

E96

AAAA

312A

62,0(L) x 22,0(W) x 67,0(H)

4,5

 

3LR12

908A

66,0(L) x 66,0(W) x 111,0(H)

6,0

 

4LR25

4LR25X

528

910A

12,0

30.2

1,5

 

LR1

LR1

N

1604A

26,5(L) x 17,5(W) x 48,5(H)

9,0

 

6LF22

6LF22

522

1412AP

35,5(L) x 9,2(W) x 48,4(H)

6,0

 

539

J

Greencell zinko-chloridové baterie        

Typ

Rozměr (mm)

 

Jmenovité napětí (V)

 

 

 

 

 

průměr

výška

 

IEC

JIS

Eveready

Další

 

 

 

13G

34,2

61,5

1,5

 

R20P

R20P

1250

D

14G

26,2

50,0

1,5

 

R14P

R14P

1235

C

15G

14,5

50,5

1,5

 

R6P

R6P

1215

AA

24G

10,5

44,5

1,5

 

R03

R03

1212

AAA

312G

62,0(L) x 22,0(W) x 67,0(H)

4,5

 

3R12

908G

66,0(L) x 66,0(W) x 111,0(H)

6,0

 

4R25

4F

509

918G

134,0(L) x 70,0(W) x 127,0(H)

6,0

 

4R25-2

4R25-2

981/1213

1604G

26,5(L) x 17,5(W) x 48,5(H)

9,0

 

6F22

6F22

1222

Supercell zinko-uhlíkové baterie.          

Typ

Rozměr (mm)

 

Jmenovité napětí (V)

 

 

 

 

 

průměr

výška

IEC

JIS

Eveready

Další

 

 

 

13S

34,2

61,5

1,5

R20S

R20S

1050

D

 

14S

26,2

50,0

1,5

R14S

R14S

1035

C

 

15S

14,5

50,5

1,5

R6S

R6S

1015

AA

 

24S

10,5

44,5

1,5

R03

R03

912

AAA

 

312S

62,0(L) x 22,0(W) x 67,0(H)

4,5

3R12

3R12

 

908S

66,0(L) x 66,0(W) x 111,0(H)

6,0

4R25

4R25X

509/1209

 

918S

134,0(L) x 70,0(W) x 127,0(H)

6,0

4R25-2

4R25-2

918/1231

 

1603S

66,0(L) x 52,0(W) x 81,0(H)

9,0

6F100

6F100

276

 

1604S

26,5(L) x 17,5(W) x 48,5(H)

9,0

6F22

6F22

216

 
Lithium 9V baterie.           

Typ

Rozměr (mm)

 

Jmenovité napětí (V)

 

 

 

 

 

 

IEC

JIS

ANSI

Ultralife

 

 

 

 

 

 

CR-V9

26,5(L) x 17,5(W) x 48,5(H)

9,0

1604LC

U9VL

 

Photo Lithiové baterie

 

 

 

 

 

Typ

Rozměr (mm)

 

Jmenovité napětí (V)

 

 

 

 

 

průměr

výška

IEC

JIS

Eveready

Duracell

 

 

 

CR2

15,6

27.0

3,0

DLCR2

 

CR123A

16,8

34.5

3,0

CR17345

EL123AP

DL123A

 

CR-V3

29,0(L) x 14,5(W) x 52,0(H)

3,0

ELCRV3

CR-V3

 

CR-P2

34,8(L) x 19,5(W) x 35,8(H)

6,0

CR-P2

EL223AP

DL223A

 

2CR5

34,0(L) x 17,0(W) x 45,0(H)

6,0

2CR5

EL2CR5BP

DL245

 
Knoflíkové lithiové baterie.          

Typ

Rozměr (mm)

 

 

 

 

 

 

 

průměr

výška

Jmenovité napětí (V)

Jmenovitá kapacita (mAh)

IEC / JIS

Eveready

Varta

Duracell

 

 

 

 

 

 

CR1/3N

11,6

10,8

3,0

160

CR1/3N

DL1/3N

 

CR1025

10,0

2,5

3,0

30

CR1025

ECR1025

CR1025

 

CR1216

12,5

1,6

3,0

25

CR1216

ECR1216

CR1216

 

CR1220

12,5

2,0

3,0

36

CR1220

ECR1220

CR1220

 

CR1616

16,0

1,6

3,0

55

CR1616

ECR1616

CR1616

 

CR1620

16,0

2,0

3,0

78

CR1620

ECR1620

CR1620

 

CR2016

20,0

1,6

3,0

90

CR2016

ECR2016

CR2016

DL2016

 

CR2025

20,0

2,5

3,0

160

CR2025

ECR2025

CR2025

DL2025

 

CR2032

20,0

3,2

3,0

220

CR2032

ECR2032

CR2032

DL2032

 

CR2430

24,5

3,0

3,0

300

CR2430

ECR2430

CR2430

DL2430

 

CR2450

24,5

5,0

3,0

610

CR2450

ECR2450

CR2450

 
Knoflíkové baterie na bázi oxidu stříbra.           

Typ

Rozměr (mm)

 

 

Prove-dení

 

 

 

 

 

 

prům

výška

Jmenovi-té napětí (V)

Jmeno-vitá ka- pacita

IEC/JIS

Eveready

Varta

Duracell

Sony

 

 

 

 

 

 

 

 

301

11,6

4,2

1,55

120

LD

SR43

301

V301

D301

SR43W

 

303

11,6

5,4

1,55

165

LD

SR44

303

V303

D303

SR44W

 

315

7,9

1,65

1,55

21

LD

SR67

315

V315

D315

SR716SW

 

317

5,8

1,65

1,55

11,5

LD

SR62

317

V317

D317

SR516SW

 

319

5,8

2,7

1,55

20

LD

SR64

319

V319

SR527SW

 

321

6,8

1,65

1,55

16

LD

SR65

321

V321

D321

SR616SW

 

329

7,9

3,1

1,55

37

LD

329

V329

 

337

4,8

1,65

1,55

7,5

LD

337

SR416SW

 

348

4,8

2,15

1,55

12

LD

SR421SW

 

357

11,6

5,4

1,55

165

HD

SR44

357

V357

D357

SR44SW

 

362

7,9

2,1

1,55

24

LD

SR58

362

V362

D362

SR721SW

 

364

6,8

2,15

1,55

18

LD

SR60

364

V364

D364

SR621SW

 

366

11,6

1,65

1,55

33

LD

366

D366

SR1116SW

 

370

9,5

2,1

1,55

44

HD

SR69

370

V370

SR920SW

 

371

9,5

2,1

1,55

44

LD

SR69

371

V371

D371

SR920SW

 

373

9,5

1,65

1,55

26

LD

SR68

373

V373

D373

SR916SW

 

S76E

11,6

5,4

1,55

130

HD

SR44

S76E

V76PX

MS76

SR44SW

 

376

6,8

2,6

1,55

30

HD

SR66

376

SR626W

 

377

6,8

2,6

1,55

25

LD

SR66

377

V377

D377

SR626SW

 

379

5,8

2,15

1,55

14

LD

SR63

379

V379

D379

SR521SW

 

381

11,6

2,1

1,55

40

LD

SR55

381

V381

D381

SR1120SW

 

384

7,9

3,6

1,55

42

LD

SR41

384

V384

D384

SR41SW

 

386

11,6

4,2

1,55

120

HD

SR43

386

V386

D386

SR43SW

 

389

11,6

3,05

1,55

70

HD

SR54

389

V389

D389

SR1130W

 

390

11,6

3,05

1,55

70

LD

SR54

390

V390

D390

SR1130SW

 

391

11,6

2,1

1,55

40

HD

SR55

391

V391

D391

SR1120SW

 

392

7,9

3,6

1,55

42

HD

SR41

392

V392

D392

SR41SW

 

393

7,9

5,4

1,55

70

HD

SR48

393

V393

D393

SR48W

 

394

9,5

3,6

1,55

60

LD

394

V394

D394

SR936SW

 

395

9,5

2,7

1,55

55

LD

SR57

395

V395

D395

SR927SW

 

396

7,9

2,65

1,55

30

HD

SR59

396

V396

D396

SR726W

 

397

7,9

2,65

1,55

30

LD

SR59

397

V397

D397

SR726SW

 

399

9,5

2,7

1,55

55

HD

SR57

399

V399

D399

SR927W

 

HD – High Drain = provedení pro větší zatížení, např. svítilny, elektronické hry, zapalovače, fotoaparáty atd.
LD = Low Drain = provedení pro malé zatížení, např. hodinky, kalkulačky, elektronické hry atd.

Knoflíkové články alkalické

Typ

Rozměr (mm)

Jmenovité napětí (V)

Jmenovitá

kapacita

 

 

prům

výška

IEC

JIS

Eveready

Varta

Duracell

164

6,8

2,15

1,5

8

LR60

LR620

A76

11,6

5,4

1,5

110

LR44

LR44

A76

V13GA

LR44

A76P

11,6

5,4

1,5

140

LR44

LR44

177

6,8

2,6

1,5

12

LR626

LR626

186

11,6

4,2

1,5

70

LR43

LR43

186

V12GA

LR43

189

11,6

3,05

1,5

44

LR54, LR1130

LR54

189

V10GA

LR54

191

11,6

2,05

1,5

24

LR55

LR55

191

V8GA

192

7,9

3,6

1,5

24

LR41

LR41

192

V3GA

PX625A

15,6

5,95

1,5

190

LR9

LR9

V625U

PX625A

Speciální alkalické články.

Typ

Rozměr (mm)

Jmenovité napětí (V)

Jmenovitá

kapacita

 

 

průměr

výška

 

 

IEC

JIS

Eveready

Varta

Duracell

 

10A

10,22

22,1

9,0

38

 

11A

10,22

16,5

6,0

38

MN11

 

23AE

10,22

28,5

12,0

55

A23

V23GA

MN21

 

26A

8,0

15,7

6,0

20

 

27A

8,0

28,2

12,0

20

A27, A90

MN27

 

29A

8,0

21,9

9,0

20

A29

 
Speciální články s vyšším napětím na bázi oxidu stříbra

Typ

Rozměr (mm)

Jmenovité napětí (V)

Jmenovitá

kapacita

 

 

 

 

 

 

 

průměr

výška

 

 

IEC

JIS

Eveready

Varta

Duracell

 

476

13,0

25,2

6,0

165

4SR44

4SR44

V28PX

PX28

 

476A

13,0

25,2

6,0

105

4LR44

4LR44

A544

V4034PX

PX28A

 
Články zinko-vzdušné do naslouchadel
Typ Rozměr (mm) Jmenovité napětí (V) Jmenovitá kapacita            
  průměr výška     IEC JIS Eveready Varta Duracell  
ZA10 5,8 3,6 1,4 90 PR536 AC10 DA230    
ZA13 7,9 5,4 1,4 290 PR48 AC13 V13A DA13    
ZA312 7,9 3,6 1,4 160 PR41 AC312 V312A DA312    
ZA675 11,6 5,4 1,4 630 PR44 AC675 V675HPA DA675    

Podle: http://www.kupzarovky.cz/tabulka-typu-baterii-ez-23.html

 

Prameny, ze kterých bylo dále čerpáno:
– https://cs.wikipedia.org/wiki/Baterie
– http://www.baterie-clanky.cz/znaceni/
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Článek_(rozcestník)
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Akumulátor
Poznámka: Cílem tohoto článku je soustředit základní technické údaje o běžných galvanických článcích, bateriích a akumulátorech v jedné stati. Zároveň může sloužit k zopakování příslušné kapitoly fyziky a možná i jako osvěta v tématu elektrochemické zdroje proudu. Uvedené údaje jsou bez záruky. Čerpáno z veřejně dostupných zdrojů.

 

 

Rubrika: Elektronika, TECHNIKA, ZNÁŠ TO?, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: